Begrepp Elektricitet

Ampere

Enheten för ström. Förkortningen är A.

Attrahera

När föremål dras mot varandra.  

Automatsäkring

En modernare typ av säkring. Den slutna kretsen bryts när strömmen i en ledare blir för hög.

Diameter

En rät linje från en cirkels kanter och genom mittpunkten.

Elastisk energi

En typ av energi som finns i föremål som kan dras ut
t.ex. gummisnoddar.

Elektrisk effekt

Elektrisk effekt används för att mäta hur snabbt en apparat omvandlar elektrisk energi till en annan energiform.

Elektrisk energi

En energityp. Elektrisk energi kan enkelt omvandlas till andra energiformer. 

Elektrisk potential

Ett mått på hur mycket elektrisk kraft som det är möjligt att använda. Spänning visar den elektriska potentialen.

Elektromagnet

En magnet som styrs av elektricitet. Den går att sätta på och stänga av.

Elektron

En del av atomen. Elektronen har negativ laddning och cirkulerar runt atomkärnan.

Elmotor

En elektrisk apparat som omvandlar elektrisk energi till rörelseenergi.

Energi

Energi finns omkring oss i allt som rör sig, lever, som lyser som är varmt och mycket annat. Energi är något som får saker att röra sig. Det finns olika typer av energi.

Energiform

Vetenskapen har delat in energi i flera olika typer för att lättare kunna beskriva den.

Energikvalité

Kvalitén på energin beror på hur användbar energiformen är för människan. Eller mer korrekt: hur lätt man kan omvandla energin till mer önskade energiformer.

Energiprincipen

”Energi kan inte förstöras eller skapas utan bara omvandlas”.

Energiövergångar

När en energiform omvandlas till någon ny energiform.

Fältlinje

En ritad linje för att lättare kunna visa hur ett magnetfält sträcker sig.

Generator

En apparat som omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi.

Grenuttag

Ett föremål från hemmet som används för att få fler uttag att koppla elektriska apparater till.

Halvledare

Ett material som leder ström halvbra.

Hästskomagnet

En magnet som är formad som en hästsko.

Induktion

När en ström uppstår på grund av att en elektrisk ledare rör sig i ett magnetfält.

Isolator

Ett material som inte leder ström.

Jordad sladd

En elektrisk sladd med en extra säkerhet. Vid kortslutning leds strömmen bort så sladden blir ofarlig.

Jordfelsbrytare

Den ökar elsäkerheten hemma. Den gör så att strömmen slår ifrån snabbt vid överbelastning eller kortslutning.

Joule

Enheten för energi (och fysikalisk effekt). Den förkortas med stort J.

Kemisk energi

En typ av lagrad energiform som till exempel finns i mat, bensin och batterier.

Kilowatt

Watt med prefixet kilo.

1 kilowatt = 1000 watt.

Kilowatttimme

Ett mått på hur mycket energi som förbrukas. Använder en apparat som drar 1000 W (1 kilowatt) i en timme har du förbrukat en kilowatttimme.

Komponent

En elektronisk del i en elektrisk krets till exempel en resistor, lampa eller strömbrytare.

Kopplingsschema

En karta eller ritning på hur en elektrisk krets är kopplad.

Kortslutning

När elektricitet inte tar den vägen som var tänkt utan orsakar problem.

Kärnenergi

En typ av energi som finns i radioaktiva ämnen.

Ledare

Ett material som leder ström.

Likström

När strömmen alltid färdas i en riktning mellan minuspol och pluspol. Till exempel i batterier.

Ljudenergi

Energin som finns i ljud. Den omvandlas vanligtvis till värmeenergi.

Lägesenergi

Energi som finns i föremål som har förmågan att falla och få rörelseenergi.

Magnetfält

Det uppstår runt magneter och elektriska ledare. Det kan visas med hjälp av järnfilsspån.

Magnetism

När vissa magnetiska metaller (järn, kobolt, nickel) påverkar andra magnetiska material.

Mekanisk energi

Ett samlingsnamn för rörelseenergi och lägesenergi.

Motstånd

Ett annat ord för resistans. Motstånd i en ledare gör att den elektriska energin omvandlas till värmeenergi.

Multimeter

Ett verktyg för att mäta ström, spänning, med mera.

Neutron

En av atomens delar. Den finns i atomkärnan och har en neutral laddning.

Nukleon

Så kallas en partikel som ingår i en atomkärna (en proton eller neutron).

Ohm

Enheten för resistans.

Ohms lag

En formel som beskriver sambandet mellan ström, spänning och resistans.

Parallellkoppling

Ett sätt att koppla en krets så att komponenter sitter parallellt med varandra.

Propp

Ett sätt att öka elsäkerheten i hemmet. Vid hög ström brinner metalltråden i proppen och strömmen bryts.

Proton

En av atomens delar. Den finns i atomkärnan och har en positiv laddning.

Radioaktiv

När ett grundämne har en instabil atomkärna och därför sänder ut strålning.

Repellera

Två föremål som stöter ifrån varandra. Till exempel två ändar av samma färg på magneter.

Resistans

Ett annat ord för elektriskt motstånd. Resistans i en ledare gör att den elektriska energin omvandlas till värmeenergi.

Rörelseenergi

Energin hos föremål som rör sig.

Seriekoppling

Ett sätt att koppla i en elektrisk krets då komponenter sitter i en serie (i rad) med varandra.

Sluten krets

Det innebär att en elektrisk ström kan röra sig från minuspol till pluspol i en elektrisk krets. Då kan den driva elektriska apparater.

Spole

En lång tråd av metall (ofta koppar) som är rullad som en trådrulle.

Spänning

Spänningen är skillnaden i elektrisk laddning mellan pluspol och minuspol.

Statisk elektricitet

Elektricitet som uppstår i naturen när föremål får olika laddning och en spänning uppstår.

Strålningsenergi

Energi som kommer från olika typer av ljus (fotoner).

Ström

Strömmen är just en ström(likt en flod) med elektroner. Elektroner som rör sig i ledning.

Supraledare

En elektrisk ledare som inte har något motstånd.

Volt

Enheten för spänning. Skrivs med stort V.

Värmeenergi

En energiform som finns hos föremål med en temperatur över den absoluta nollpunkten.

Växelström

När strömmen byter riktning hela tiden i en ledare. I vanliga vägguttag växlar strömmen riktning 50 gånger/sekund.

Överbelastning

När det går en för hög ström i en ledare så att det finns en risk att värmen startar en brand.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *