Begrepp Energikällor

Träna med quizlet:

Avsnitt Antal begrepp Områden
 Energikällor 1  18 Energikällor överblick, Energikällor historia, Energidistribution,
 Energikällor 2  20 Kärnkraft, Vattenkraft, Kolkraft
 Energikällor 3 20 Vindkraft, Solkraft, Geotermiskt energi, Kraftvärmeverk

Bergvärme

Ett sätt att utnyttja geotermisk värme (värme långt ner i marken) för att värma hus. 

Biobränsle

Ett bränsle som kommer från organiskt material t.ex. från skogen.

Biologisk mångfald

Den variation mellan arter, inom arter och livsmiljöer som finns på jorden.

Distributionsnät

Den del av elnätet som går mellan hushållen och stamnätet. Delas upp i regionnät och lokalnät.

Elektron

En del av atomen. Cirkulerar runt atomkärnan och har negativ laddning.

Ellevereratör

Ett företag som hushållen köper el av och som ansvarar för att elektriciteten kommer fram till hushållen.  

Elproducent

Ett företag (eller kommun) som producerar elektricitet. Det kan vara ett vattenkraftverk eller ett kärnkraftverk.

Energibärare

Energibärare är något som lagrar eller transporterar energi.

Energikälla

Något där energi kan utvinnas och omvandlas till energislag som är enkla att använda för människor. T.ex. ett vattenfall.

Fjärrvärme

Varmt vatten som värms upp i ett kraftvärmeverk och som pumpas under marken till hushållen för att värma upp bostaden.

Flödande energikälla

En energikälla som är förnybar. Den tar inte slut.

Fokusera (t. ex. solstrålar)

I fysiken handlar fokusera om att samla ihop något så att det sammanstrålar till en punkt. T. ex. solstrålar i ett solkraftverk.

Fossila bränslen

Lagrade bränslen i form av kol, olja eller naturgas. Finns under marken och de grävs eller pumpas upp.

Friktionsvärme

Värme som uppstår på grund av att något bromsar in genom friktion.

Förbrukning

Ett annat ord för “hur mycket som används”.

Förnybar energikälla

En energikälla som inte tar slut. Kallas också för flödande energikälla.

Generator

En magnet som snurrar inuti en spole och omvandlar då rörelseenergi till elektrisk energi. Generatorer finns i många typer av kraftverk.

Geotermisk

Värme som kommer från underjorden.

Högspänningsel

El med hög spänning. En högspänningsledning har ofta 110 000 Volt.

Icke förnybara energikälla

En energikälla som kommer att ta slut. Kallas också lagrad energikälla. Exempel är kärnbränsle eller fossila bränslen.

Industralisering

Den stora förändring av samhället på 1700-talet då människor flyttade in till städer och började arbeta i fabriker. Nu krävdes mycket energi.

Kapacitet

Kapacitet betyder t.ex. hur mycket något maximalt kan producera. Det kan också betyda den maximala belastningen eller hur mycket maximalt kan transporteras o.s.v

Kedjereaktion

En reaktion som i sin tur leder till en ny reaktion. Som en dominoeffekt.

Kisel

Ett grundämne. Kemiskt tecken: Si

Klyvningsprodukter

Det som kvar efter en kärnklyvning (fission).

Koldioxidneutral

Ett bränsle som inte ökar koldioxidhalten i atmosfären när det bränns.

Kondensera

När ett ämne i gasform övergår till flytande form.

Kontinentalplatta

Ett platta eller stort område i jordskorpan. Det finns sju stora plattor. De orsakar kontinenters rörelse och jordbävningar när de krockar med varandra.

Kraftverk

Ett ställe som producerar elektricitet.

Kraftvärmeverk

Här produceras elektricitet och fjärrvärme med hjälp av förbränning.

Lagrad energikälla

En energikälla som kommer att ta slut. Kallas också icke förnybar energikälla.

Lägesenergi

En energityp som finns hos föremål som har möjlighet att falla t.ex. vatten i ett vattenfall.

Moderator

En del i ett kärnkraftverk som bromsar neutronerna som bildas i kärnklyvningen.

Neutron

En del av atomen. Finns i atomkärnan och har neutral laddning.

Organisk

En kemisk förening som innehåller grundämnet kol. Allt levande är organiskt.

Komisk strålning

Radioaktiva partiklar som kommer från rymden.

Parallellkoppla

Ett sätt att koppla elektriska komponenter i en sluten krets. Komponenterna sitter parallellt med varandra.

Radioaktiv

Ett grundämne med en instabil atomkärna och därför sänder ut strålning.

Reaktorhärd

Kärnkraftverkets hjärta och här klyvs det radioaktiva U-235.

Reglera

Att styra t.ex. hur mycket som produceras.

Restprodukt

Det som blir över “skräpet” vid någon form av tillverkning.

Gejser

Kokhett vatten som sprutar ur marken på grund av geotermisk aktivitet.

Rotor

En typ av stor propeller som finns i vindkraftverk.

Rörelseenergi

En typ av energi som finns hos föremål som rör sig.

Seriekoppling

Ett sätt att koppla komponenter i en sluten krets. De sitter i rad på ledningen.

Skvaltkvarn

En typ av enkel kvarn som fanns på medeltiden.

Spänning

Skillnaden i laddning mellan pluspol och minuspol. Spänning visar den elektriska potentialen.

Stamnät

Elnätet mellan kraftverket och distributionsnätet. Kan liknas med motorvägar för eltransport. Svenska staten ansvarar för dessa.

Styrstavar

En del i ett kärnkraftverk som styr hastigheten av kärnklyvningen.

Subventionera

Att t.ex staten betalar en del av kostnaden för något. Staten subventionerar vindkraft och solceller i Sverige.

Svaveldioxid

En kemisk förening som finns i fossila bränslen. Vid förbränningen av fossila bränslen sprids svaveldioxid i atmosfären och orsakar försurning.

Transformator

En uppfinning som kan ändra styrkan på elektrisk spänning. Finns i mobilladdaren.

Transformatorstation

Ett ställe där det finns en transformator.

Turbin

Ett modern vattenhjul som finns i de flesta kraftverk. Drivs ofta med ånga. Turbinens rörelse omvandlas till elektricitet med hjälp av en generator.

Vattenmagasin

Ett ställe där stora mängder vatten lagrad. T. ex. i en damm vid ett vattenkraftverk.

Värmekraftverk

Ett kraftverk som produceras elektricitet genom att bränna olika bränslen.

Värmepanna

Platsen där bränslen eldas.

Värmeväxlare

Används för att föra över och koncentrera värme från ett ställe till ett annat. Används i hus som använder berg- eller jordvärme.

Växthuseffekt

Kallas det när jordens atmosfär behåller en del av solvärmen kvar.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *