Begrepp Energikällor

Bergvärme

Ett sätt att utnyttja geotermisk värme (värme långt ner i marken) för att värma hus. 

Biobränsle

Ett bränsle som kommer från organiskt material till exempel från skogen.

Biologisk mångfald

När det finns många olika arter, att individerna inom arten är olika varandra (en stor variation) och att det finns många olika naturtyper.

Distributionsnät

Den del av elnätet som går mellan hushållen och stamnätet. Det delas upp i regionnät och lokalnät.

Elektron

En del av atomen. Elektronen har negativ laddning och cirkulerar runt atomkärnan.

Ellevereratör

Ett företag som säljer och som ansvarar för att elektriciteten kommer fram till hemmen.  

Elproducent

Ett företag som producerar elektricitet och säljer den så att den hamnar i stamnätet.

Energibärare

Energibärare är något som lagrar eller transporterar energi. Till exempel varmt vatten, bensin eller ved.

Energikälla

Något där energi kan utvinnas och omvandlas till ett energislag som är enkelt att använda för människor. Till exempel ett vattenfall.

Fjärrvärme

Varmt vatten som värms upp i ett kraftvärmeverk och som pumpas under marken för att värma upp bostäder.

Flödande energikälla

En energikälla som är förnybar. Den tar inte slut.

Fokusera

Att koncentrera något. Begreppet använd ofta för att samla ljusstrålar i en punkt.

Fossila bränslen

Lagrade bränslen i form av kol, olja eller naturgas. De finns vanligtvis under marken så de grävs eller pumpas upp.

Friktionsvärme

Värme som uppstår på grund av att något bromsar in genom friktion.

Förbrukning

Ett annat ord för ”hur mycket som används”.

Förnybar energikälla

En energikälla som inte tar slut. De kallas också för flödande energikällor.

Gejser

Kokhett vatten som sprutar upp ur marken på grund av geotermisk aktivitet.

Generator

En apparat som omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi. Strömmen produceras genom att en ledare (spole) snurrar inuti ett magnetfält (eller tvärtom). Generatorer finns i många typer av kraftverk.

Geotermisk

Värme som kommer från underjorden.

Högspänningsel

El med hög spänning. En högspänningsledning har ofta 110 000 Volt.

Icke förnybara energikälla

En energikälla som kommer att ta slut. Det kallas också lagrad energikälla. Till exempel kärnbränsle eller fossila bränslen.

Industralisering

Den stora förändring av samhället på 1700-talet då människor flyttade in till städer och började arbeta i fabriker.

Kapacitet

Kapacitet betyder hur mycket något maximalt kan producera. Det kan också betyda den maximala belastningen eller hur mycket maximalt kan transporteras och så vidare.

Kedjereaktion

En reaktion som startar en ny reaktion och som i sin tur startar en ny reaktion och så vidare.

Kisel

Ett grundämne. Kemiskt tecken: Si.

Klyvningsprodukter

De grundämnen som bildas efter en kärnklyvning (fission).

Koldioxidneutral

Ett bränsle som inte ökar koldioxidhalten i atmosfären när det förbränns.

Kondensera

När ett ämne i gasform övergår till flytande form.

Kontinentalplatta

Ett platta eller stort område i jordskorpan. Det finns sju stora plattor. De orsakar kontinenters rörelse och jordbävningar när de krockar med varandra.

Kraftverk

Ett ställe som producerar elektricitet.

Kraftvärmeverk

Här produceras elektricitet och fjärrvärme med hjälp av förbränning.

Lagrad energikälla

En energikälla som kommer att ta slut. Det kallas också en icke förnybar energikälla.

Lokalnät

Den del av elnätet som levererar elektriciteten sista biten fram till bostäderna.

Lägesenergi

En energityp som finns hos föremål som har möjlighet att falla till exempel vatten i ett vattenfall.

Moderator

En del i ett kärnkraftverk som sänker hastigheten på de snabba neutronerna som bildas vid kärnklyvningen.  Ofta är moderatorn vanligt vatten.

Neutron

En av atomens delar. Den finns i atomkärnan och har en neutral laddning.

Organisk

En kemisk förening som innehåller grundämnet kol. Allt levande är organiskt.

Parallellkoppla

Ett sätt att koppla elektriska komponenter i en sluten krets. Komponenterna sitter parallellt med varandra.

Radioaktiv

Ett grundämne med en instabil atomkärna och som därför sänder ut strålning.

Reaktorhärd

Kärnkraftverkets hjärta och här klyvs det radioaktiva U-235.

Regionnät

En del av elnätet. Det transporterar elektricitet mellan stamnätet och lokalnätet.

Reglera

Att styra något. Till exempel hur mycket som produceras.

Restprodukt

Det som blir över (“skräpet”) vid någon form av tillverkning.

Rotor

En typ av stor propeller. Till exempel i ett vindkraftverk eller på en helikopter.

Rörelseenergi

En typ av energi som finns hos föremål som rör sig.

Seriekoppling

Ett sätt att koppla komponenter i en sluten krets. De sitter i rad.

Skvaltkvarn

En typ av enkel kvarn som fanns på medeltiden.

Spänning

Skillnaden i laddning mellan pluspol och minuspol. Spänning visar den elektriska potentialen.

Stamnät

Elnätet mellan kraftverket och regionalnätet. Det kan liknas med motorvägar för eltransport. Svenska staten ansvarar för dessa.

Styrstavar

En del i ett kärnkraftverk som styr kärnklyvningens hastighet.

Subventionera

Att till exempel staten betalar en del av kostnaden för något. Staten subventionerar vindkraft och solceller i Sverige.

Svaveldioxid

En kemisk förening som i små mängder finns i kol och olja. Vid förbränningen bildas gasen svaveldioxid som orsakar försurning.

Transformator

En uppfinning som kan ändra styrkan på elektrisk spänning och ström. De finns i mobilladdaren.

Transformatorstation

Ett ställe där det finns en transformator.

Turbin

Ett modernt vattenhjul som finns i de flesta kraftverk. Det drivs ofta med ånga. Turbinens rörelse omvandlas till elektricitet med hjälp av en generator.

Vattenmagasin

En plats där stora mängder vatten lagras. Till exempel en damm vid ett vattenkraftverk.

Verkningsgrad

Den visar hur effektiv en maskin är. Det är kvoten mellan den önskade energiformen och den tillförda energiformen. Till exempel: hur stor del av bilens bensin omvandlas till rörelse.

Värmekraftverk

Ett kraftverk som produceras elektricitet genom att bränna olika bränslen.

Värmepanna

Platsen där bränslen eldas.

Värmeväxlare

En apparat som används för att föra över och koncentrera värme från ett ställe till ett annat. De används i hus som använder berg- eller jordvärme.

Växthuseffekt

När värme från solen stannar kvar på jorden på grund av atmosfärens växthusgaser. Den är nödvändig för att jorden inte ska bli för kall.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *