Begrepp grundfysik- i alfabetisk ordning.

Aggregationsform

Ett tillstånd hos ämne som också kallas fas. De olika faserna är fast, flytande och gas. Vilken fas ett ämne har beror på temperaturen.  

Aneoridmätare

Ett verktyg för att mäta lufttryck.

Area

En yta. Du räknar ut area olika beroende på vilken geometrisk figur det är.  

Arkimedes princip

Detta begrepp innebär att vattnets lyftkraft är lika stor som tyngden av det vatten som ett föremål tränger undan.

Arkimedes skruv

En uppfinning från antiken som transporterar vatten från en lägre till en högre höjd.

Atmosfär

De gaser (luften) som finns mellan jordytan och rymden. Det är ungefär tio mil högt.

Atom

Den minsta enheten av ett grundämne. Den består av tre partiklar. 

Atomkärna

Denna finns i mitten av atomen och byggs upp av protoner och neutroner.

Avdunstning

När ett ämne i flytande form övergår till gasform.

Barometer

Ett verktyg som mäter lufttryck. Den sitter i många hem för att förutsäga vädret.

Beaufort

Enheten för att mäta vindstyrka.

Bimetall

Två metaller som ligger mot varandra. Vid förändring av temperaturen expanderar metallerna olika mycket och metallbiten böjer sig.

Den absoluta nollpunkten

Den absolut lägsta temperaturen som kan finnas. Atomerna står helt still. -273,15 grader Celsius.

Densitet

Hur kompakt ett ämne är. Räknas ut genom att ta vikten delat på volymen.

Dimension

Hur kompakt ett ämne är. Räknas ut genom att ta vikten delat på volymen.

Dragningskraft

Det som gör att alla föremål faller till marken. Den kallas också gravitation eller tyngdkraft.

Dynamometer

Ett verktyg för att mäta tyngd.

Elektron

En del av atomen. Elektronen har negativ laddning och cirkulerar runt atomkärnan.

Elektronskal

Ett skal runt kärnan på ett visst avstånd där det får plats ett bestämt antal elektroner som cirkulerar runt kärnan.

Expandera

Något som växer eller blir större. Till exempel en ballong som blåses upp.

Foton

En energipartikel. De kan ha olika mycket energi. Fotoner med en bestämt energi uppfattar människan som ljus.

Front (väderterm)

En väderterm. När kall luft möter varm luft kan den lägga sig i två lager på varandra. En front är gränsen mellan dessa luftlager.

Fryspunkt

Den temperatur när ett ämne övergår från flytande fas till fast fas.

Fågelväg

Den kortaste sträckan mellan två punkter.

Gravitation

Det som gör att alla föremål faller till marken. Kallas också tyngdkraft eller dragningskraft.

Grundämne

Naturens byggstenar. Det finns 118 olika. 92 av dessa finns naturligt.

Hastighet

Beskriver hur snabbt ett föremål förflyttar sig. Kallas också fart.

Högtryck

När det är högt lufttryck. Det förknippas med vackert väder på sommaren.

Jordacceleration

Den kallas också för tyngdacceleration. Den acceleration ett föremål får i fritt fall på jorden, ungefär 10 m/s2. Värdet används för att räkna ut ett föremåls tyngd. Massa * 10 = tyngden.

Jordaxel

Den tänkta linje mellan polerna som jorden roterar runt. Jordaxeln lutar och ger oss årstider.

Kallfront

Handlar om väder. Kall luftmassa trycker bort varm luftmassa.

Klimat

Klimat är väder över en plats under längre tidsperioder.

Kokpunkt

Den temperatur då ett ämne går från flytande form till gasform.

Kommunicerande kärl

Olika behållare som sitter ihop så att vätskor kan flöda emellan.

Kompakt

Något med mycket massa på liten volym. Något som pressats ihop.

Komprimera

Trycka ihop. Vanligtvis används begreppet när luft trycks ihop.

Kondensera

När ett ämne går från gasform till flytande form.

Kraft

Något som förändrar ett föremåls fart eller riktning. Något som kan ändra form på föremål. 

Kub

En geometrisk figur med tre dimensioner. Alla sidor är lika långa. Som en tärning.  

Landbris (väderterm)

En väderterm. När det blåser från land mot havet kallas det landbris.

Ledning

Ett begrepp som beskriver hur värme sprids. Vanlig i metaller då atomerna överför rörelsen genom att knuffa på varandra. Till exempel handtaget på en stekpanna.

Luftfuktighet

Halten vattenånga luften innehåller.

Luftmassa

Ett område med luft, ofta med samma temperatur eller tryck.

Lufttryck

Hur stort tryck luften ger. Lufttrycket beror på hur vilken densitet luften har.

Lyftkraft

Den kraft som gör att föremål under vattenytan inte känns lika tunga.

Lågtryck

Ett område med lägre lufttryck än omgivningen.

Massa

Allt som innehåller atomer har detta. Det kallas vanligtvis vikt. Enheten är gram.

Materia

Ett föremål som är uppbyggt av atomer, har en massa och en volym.

Meterolog

En person som arbetar med att förutspå vädret.

Meterologi

Läran om att studera väder.

Molekyl

Atomer som sitter ihop.

Mättad

När det inte går att blanda i mer av ett ämne i en vätska (eller i luft) så är den mättad. Till exempel när teét är mättat av socker lägger sig sockret på botten.

Nederbörd

Vatten som kommer från himlen. Till exempel regn, snö, hagel.

Neutron

En av atomens delar. Den finns i atomkärnan och har en neutral laddning.

Partikel

Något som är litet. Ett vetenskapligt ord för “liten grej”.

Prefix

En liten bokstav som sätts framför en enhet för att göra den större eller mindre. Till exempel prefixet kilo som sätts framför gram och meter för att göra enheten 1000 gånger större.

Proton

En av atomens delar. Den finns i atomkärnan och har en positiv laddning.

Punkt

En prick. Den har noll dimensioner.

Reflektera

När ljus eller ljud studsar.

Sjöbris

En väderterm. När det blåser från havet mot land kallas.

Sluten krets

Det innebär att en elektrisk ström kan röra sig från minuspol till pluspol i en elektrisk krets. Då kan den driva elektriska apparater.

Smältning

När ett ämne går från fast form till flytande form.

Smältpunkt

Den temperatur då ett ämne övergår från fast form till gasform.

Solfläckar

Områden på solen med lägre temperatur. De ser ut som svarta fläckar på solens yta.

Solkurva

När järnvägsräls expanderar på grund av värmen och kan orsaka urspårningar.

Stelning

När ett ämne går från flytande till fast form.

Strålning

Ett sätt som värme sprids på. Detta sker med fotoner (ljuspartiklar) som överför värme genom att krocka med föremål.

Sträcka

En linje mellan två punkter. En dimension.

Strömning

Ett sätts som värme sprids på. Detta sker i luft eller vätskor. Varma delar blandas med kalla och jämnar ut temperaturen.

Sublimering

När ett ämne byter form direkt från fast till gas eller tvärtom utan att vara flytande.

Temperatur

Det används för att mäta atomers rörelse.

Termometer

Den används för att mäta temperatur.

Trumhinna

Den del av örat som först fångar upp ljudets vibrationer.

Tryck

Tryck är en kraft som är utspridd på en yta.
En kraft utspridd på en liten yta = större tryck.
Samma kraft men en stor yta = mindre tryck.

Tyngd

Beskriver hur ett föremåls massa påverkas av jordaccelerationen. Du räknar ut tyngd genom att multiplicera massan med 10. Enheten är Newton, N.

Tyngdkraft

Det som gör att alla föremål faller till marken. Det kallas också för gravitation eller dragningskraft.

Undertryck

När trycket inuti ett föremål är lägre än på utsidan av föremålet.

Vakuum

Ett extrem undertryck. Ett utrymme som innehåller ytterst få luftmolekyler.

Varmfront

En väderterm. Varm luftmassa trycker bort kall luftmassa.

Vikt

Hur mycket något väger. Det kan också kallas massa. Enheten är gram.

Volym

Ett innehåll. Tre dimensioner. De flesta föremål har detta.

Väder

Beskriver och sammanfattar temperatur, luftfuktighet, nederbörd, lufttryck, m.m. Det kan växla från dag till dag.

Väderkarta

En karta med vädersymboler som används för att förklara en väderprognos.

Väderprognos

En prognos (gissning) på hur vädret ska bli.

Värme

Beskriver hur mycket atomer/molekyler rör sig. När den är hög rör sig atomerna/molekylerna mycket.

Värmeutvidgning

Ämnen blir större eller mindre om de värms eller kyls av.

Växthuseffekt

Värme från solen som stannar kvar på jorden på grund av atmosfärens växthusgaser. Den är nödvändig för att jorden inte ska bli för kall.

Yta

En area. Två dimensioner.

Övertryck

När trycket inuti ett föremål är högre än utanför föremålet. Till exempel i ett cykeldäck.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *